Őrhalom község - Hírek

 Pályázati kiírás

 

ŐrhalomKözség Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 16. napjától - 2019. augusztus 15. napjáig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Őrhalmi Óvoda, 2671 Őrhalom, Kossuth út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- Legalább 5 éves óvodapedagógusi gyakorlat,

- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

- A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Óvodában szerzett vezetői gyakorlat. Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* végzettséget igazoló okiratmásolatok,

* erkölcsi bizonyítvány,

* szakmai önéletrajz,

* vezetői program,

* a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata,

* nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

* nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

A KSZH honlapján történő megjelenést követő 30 napon belül: 2014. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Farkas Egon polgármester, a 06-30-290-20-38 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton Őrhalom Község Önkormányzat (2671 Őrhalom, Rákóczi fejedelem út 1.) címére történő megküldéssel, vagy személyesen Farkas Egon polgármester Őrhalom Rákóczi fejedelem út 1. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat 378/2014.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Őrhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

    Őrhalom Község Önkormányzat hirdetőtáblája ? 2014. június 13.;

 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes   

    honlapon (kozigallas.hu).

 

 Szerző: Admin, dátum: 2014-06-15

Vissza